Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop
 1. Privacyverklaring Uitvaartonderneming Milly

   

  Dit is de Privacyverklaring van Uitvaartonderneming Milly, een onderneming gedreven in de vorm van een vennootschap onder firma die zich richt op het verzorgen van uitvaarten, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85359726 (“Uitvaartonderneming Milly“).

  Uitvaartonderneming Milly is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Uitvaartonderneming Milly doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Uitvaartonderneming Milly is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

  Uitvaartonderneming Milly is verantwoordelijk voor het verrichten van de door haar verleende diensten. In het kader hiervan kan zij beschikking krijgen over gegevens van derden of van u. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG“);
  2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Uitvaartonderneming Milly is een micro-onderneming in de zin van de Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 (2003/361/EG). Verwerkingen van persoonsgegevens zijn slechts incidenteel.

  Verwerking persoonsgegevens

  Uitvaartonderneming Milly kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Uitvaartonderneming Milly, en/of omdat u deze zelf aan Uitvaartonderneming Milly verstrekt. Uitvaartonderneming Milly kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw bankrekeninginformatie en BTW-nummer
  • Het BSN-nummer van de overledene
  • Het BSN-nummer van onze opdrachtgever

  Doeleinden van de gegevensverwerking

  Uitvaartonderneming Milly zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

  Uw persoonsgegevens worden door Uitvaartonderneming Milly verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van zijn dienstverlening. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Uitvaartonderneming Milly te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

  Marketingactiviteiten

  Er kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Uitvaartonderneming Milly.

  Bewaartermijn

  Uitvaartonderneming Milly bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan tien jaar worden bewaard, tenzij het bewaren van die gegevens onderdeel is van een verleende opdracht (zoals het bewaren van gegevens ten aanzien van een nog plaats te vinden uitvaart). Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Beveiliging

  Uitvaartonderneming Milly gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Uitvaartonderneming Milly voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

  Uitvaartonderneming Milly beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Uitvaartonderneming Milly. 

  Derden

  In het geval van samenwerking met externe partijen waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Uitvaartonderneming Milly afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

  Rechten van betrokkenen

  Uitvaartonderneming Milly honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uitvaart-milly.nl. Uitvaartonderneming Milly zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Uitvaartonderneming Milly te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Aanpassen privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan u kenbaar worden gemaakt.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

   

  Contactgegevens

  Uitvaartonderneming Milly

  Postbus 8560

  1324 KT Almere

  E-mail: info@uitvaart-milly.nl

Weet jij of je geliefde begraven of gecremeerd wilt worden?
Download nu het GRATIS 'Wensendocument'.

Door je aan te melden ontvang je het wensendocument en ben je als eerste op de hoogte van komende lezingen, workshops en masterclasses.

Weet jij of je geliefde begraven of gecremeerd wilt worden?
Download nu het GRATIS 'Wensendocument'.

Door je aan te melden ontvang je het wensendocument en ben je als eerste op de hoogte van komende lezingen, workshops en masterclasses.