... Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Algemene Voorwaarden Milly Funeral Experts

Tot stand gekomen op 11 juli 2022.

Milly Funeral Experts is gevestigd aan Paasheuvelweg 14, 1105 BH Amsterdam

en ingeschreven bij de KvK onder nummer 85359726.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:               De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Milly funeral Experts:                     De onderneming die deze Algemene Voorwaarden heeft opgesteld. Milly Funeral Experts is een onderneming gericht op het aanbieden van Cursussen voor aspirant uitvaartondernemers. Daarnaast wordt Milly Funeral Experts regelmatig gevraagd om als Gastspreker te spreken over een onderwerp gerelateerd aan de uitvaartbranche.

Overeenkomst:                                Iedere Overeenkomst gesloten tussen Milly Funeral Experts en de Opdrachtgever, gericht op de door Milly Funeral Experts te verlenen Cursus.

Opdrachtgever:                               Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Milly Funeral Experts de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Bedrijf:                                              De Opdrachtgever, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                                     De Opdrachtgever, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

                                                            

De Opdrachtgever kan zichzelf aanmelden voor een Cursus, hij/zij wordt dan tevens Cursist genoemd, maar kan ook iemand anders (bijvoorbeeld zijn/haar werknemer(s)) aanmelden voor een Cursus, die persoon wordt dan de Cursist genoemd.

 

Cursus:                                             Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Milly Funeral Experts voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht. De Cursus bestaat uit een eendaagse Cursus, waarin Milly Funeral Experts de Cursist de ins en outs leert die cruciaal zijn om als uitvaartondernemer aan de slag te gaan. Tijdens de Cursus kan Milly Funeral Experts een gastspreker of gastdocent uitnodigen.

Cursist:                                             Degene die deelneemt aan de door Milly Funeral Experts verzorgde Cursus.

Cursusmateriaal:                             Het materiaal, opgesteld door Milly Funeral Experts, bestaande uit artikelen, afbeeldingen, tekstfragmenten, video’s, et cetera, dat wordt gebruikt tijdens de Cursus.

Tarief:                                               De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Milly Funeral Experts en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Milly Funeral Experts en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Milly Funeral Experts zijn overeengekomen.

Indien Milly Funeral Experts niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Milly Funeral Experts in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes

Alle offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle offertes van Milly Funeral Experts zijn geldig gedurende een periode van 1 maand, tenzij in de offerte een andere geldigheidsperiode is opgenomen. De offerte vervalt wanneer voormelde periode is verlopen.

Alle offertes gelden zolang de Diensten beschikbaar zijn en niet reeds het maximale aantal Cursisten is bereikt.

Milly Funeral Experts kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Milly Funeral Experts daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Milly Funeral Experts anders aangeeft.

Een samengestelde opgave van de Tarieven verplicht Milly Funeral Experts niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven Tarief.

Alle offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever het aanbod van Milly Funeral Experts tijdig, voor het vervallen van het aanbod, aanvaard.

Het aanbod van Milly Funeral Experts is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. In het geval er te weinig aanmeldingen hebben plaatsgevonden, is Milly Funeral Experts gerechtigd om de Cursus, tot 1 week voor aanvang van de Cursus, te annuleren. De Cursus kan vervolgens verplaatst worden. In het geval er weinig aanmeldingen hebben plaatsgevonden, maar wel genoeg aanmeldingen om de Cursus te laten plaatsvinden, is Milly Funeral Experts gerechtigd om de Cursus te verplaatsen naar een andere locatie.

Milly Funeral Experts stelt de datum en tijdstippen van een Cursus vast. Dit zal zij publiceren op haar sociale mediakanalen. De Opdrachtgever kan vervolgens zelf aanklikken voor welke datum en tijdstip hij/zij zich wil aanmelden voor een Cursus.

In het geval de Opdrachtgever in de hoedanigheid van een Bedrijf zijn/haar werknemers wil opgeven voor een Cursus, zal de Opdrachtgever van Milly Funeral Experts een offerte ontvangen. In dit geval zal de datum en het tijdstip van de Cursus ook worden vermeld op de offerte.

In het geval de Opdrachtgever in de hoedanigheid van een Consument zichzelf wil opgeven voor een Cursus, zal geen offerte worden verstuurd. De Opdrachtgever ontvangt direct een factuur of betalingsverzoek om het Tarief over te maken. Betaling op de website via iDeal is ook mogelijk.

De Overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de Cursus.

De Overeenkomst wordt op afstand gesloten, inhoudende dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen) en er geen fysiek contact plaatsvindt. Er is sprake van “dienstverlening op afstand”. In beginsel brengt “dienstverlening op afstand” met zich mee dat een Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument (dus niet in de hoedanigheid van Bedrijf) recht heeft op herroeping van de Overeenkomst binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. Dit herroepingsrecht is echter niet van toepassing als de Dienst verricht wordt op een bepaalde datum, hetgeen bij de Cursus het geval is. Gelet op het feit dat de Cursus wordt aangeboden op een bepaalde datum en bepaald tijdstip, heeft de Opdrachtgever (zowel in de hoedanigheid van Bedrijf als in de hoedanigheid van Consument) na het sluiten van de Overeenkomst geen mogelijkheid meer tot annulering van de Overeenkomst.

De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, indien achteraf blijkt dat de datum en tijdstip hem/haar toch niet goed uitkomen, om de datum van de Cursus te wijzigen. Het is slechts eenmalig mogelijk om de datum van de Cursus te wijzigen. De Opdrachtgever kan niet zelf een datum vaststellen, maar is daarvoor afhankelijk van de data en tijdstippen die Milly Funeral Experts heeft vastgesteld (en gepubliceerd op haar sociale mediakanalen). In het geval de Opdrachtgever de datum van de Cursus wil wijzigen, dient hij/zij dit schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken aan Milly Funeral Experts. Dit is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de Cursus waarvoor de Opdrachtgever zich oorspronkelijk heeft aangemeld.

Het is niet mogelijk om, na het sluiten van de Overeenkomst het recht op het volgen van de Cursus over te dragen (zowel wel als niet tegen betaling) aan iemand anders.

Er vindt in geen geval restitutie van het reeds betaalde Tarief plaats.

Artikel 5 Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Milly Funeral Experts de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan hierdoor worden beïnvloed. De partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien een vast Tarief is overeengekomen, zal Milly Funeral Experts daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het Tarief. Hierbij zal Milly Funeral Experts proberen, voor zover mogelijk, vooraf een opgave van het Tarief te doen.

Artikel 6 Tarieven

De Tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, voor de Opdrachtgever in de hoedanigheid van een Consument inclusief btw en andere heffingen van overheidswege en voor de Opdrachtgever in de hoedanigheid van een Bedrijf exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De Tarieven zijn inclusief extra kosten, zoals lunchkosten, kosten voor drinken en versnaperingen, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Tarief is overeengekomen, zal het Tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Milly Funeral Experts.

Artikel 7 Wijziging Tarieven

Milly Funeral Experts zal bij het sluiten van de Overeenkomst een Tarief overeenkomen met de Opdrachtgever. In het geval binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog voor aanvang van de Cursus, een wijziging in het Tarief optreedt, die voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Milly Funeral Experts rustende verplichting, haar oorzaak vindt in een stijging van kosten voor de locatie, het Cursusmateriaal, lonen, et cetera, of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, zal Milly Funeral Experts deze wijziging in het Tarief mogen doorberekenen.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Milly Funeral Experts zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Tarief in kennis stellen. Milly Funeral Experts zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 8 Uitvoering Overeenkomst

Milly Funeral Experts zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Milly Funeral Experts zal zorgdragen dat de Cursus zal overeenkomen met hetgeen is afgesproken in de Overeenkomst.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Milly Funeral Experts.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Milly Funeral Experts het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Cursus

De Cursus zal plaatsvinden op een locatie gekozen door Milly Funeral Experts.

De Cursus zal 1 werkdag duren. De Cursus zal plaatsvinden binnen een door Milly Funeral Experts opgegeven termijn: de begin- en eindtijdstippen verschillen per Cursus en worden gepubliceerd op de sociale mediakanalen van Milly Funeral Experts.

De Cursus zal alleen worden gegeven binnen Nederland.

Voorbereiding

De Cursist dient zelf een laptop of tablet (met een USB-poort), inclusief oplader, mee te nemen. Milly Funeral Experts verstrekt geen laptops en/of tablets.

 

Cursusmateriaal

Het Cursusmateriaal zal de Cursist worden verstrekt op een USB-stick aan het begin van de Cursist. De USB-stick bevat al het Cursusmateriaal wat er die dag behandeld zal worden, alsmede formats van documenten die benodigd zijn voor het uitvoeren van een uitvaart en een checklist. De USB-stick mag de Cursist aan het einde van de Cursus meenemen. Voor meer bepalingen omtrent het Cursusmateriaal wordt verwezen naar artikel 16.

Gedragsregels

De Cursist dient zich voorafgaand, tijdens en na afloop van de Cursus respectvol te gedragen, zowel tegenover de eigenaar van de locatie, Milly Funeral Experts, de andere Cursisten en derden. Milly Funeral Experts verwacht van de Cursist een actieve inzet en verwacht dat de Cursist tijdig aanwezig is en de volledige duur van de Cursus zal afmaken.

Alle persoonlijke eigendommen die de Cursist meebrengt naar de Cursus vallen onder zijn/haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De Cursist dient zorg te dragen voor een afdoende verzekering.

Het gebruik en/of bezit van verdovende middelen, geestverruimende middelen, prestatie verruimende middelen, medicatie (anders dan voorgeschreven door een arts) is niet toegestaan.

In het geval de Cursist zich niet houdt aan de, in dit artikel omschreven, gedragsregels en/of de Cursus verstoord door zijn/haar gedrag, is Milly Funeral Experts gerechtigd om de Cursist te verzoeken om de Cursus te verlaten. Milly Funeral Experts is niet verplicht tot terugbetaling van het Tarief. Dit geldt ook indien de Cursist besluit om de Cursus vroegtijdig te verlaten en niet af te maken.

Artikel 10 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overboeking van het Tarief op een door Milly Funeral Experts aangewezen bankrekening, op een door Milly Funeral Experts aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Betaling vindt plaats voordat de Cursus zal plaatsvinden. Indien de Opdrachtgever het Tarief niet betaald heeft voor aanvang van de Cursus, heeft de Opdrachtgever (of de door hem/haar opgegeven Cursist) geen recht op toegang tot de Cursus. Eventueel reeds verstrekt Cursusmateriaal dient te worden geretourneerd aan Milly Funeral Experts.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Milly Funeral Experts en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Milly Funeral Experts onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Milly Funeral Experts bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Milly Funeral Experts bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Milly Funeral Experts omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Milly Funeral Experts kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Milly Funeral Experts kan worden gevergd;
 • De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • De Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Milly Funeral Experts op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Milly Funeral Experts de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Milly Funeral Experts niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Milly Funeral Experts geleden schade.

Artikel 12 Overmacht

In het geval de Cursus in het geheel niet kan plaatsvinden, niet kan plaatsvinden op de afgesproken locatie, datum en/of tijdstip en dit Milly Funeral Experts is sprake van een tekortkoming in de nakoming door Milly Funeral Experts. Deze tekortkoming kan Milly Funeral Experts niet worden toegerekend, indien de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Kortom: in het geval sprake is van overmacht In dit van overmacht zijn de partijen niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien en niet verplicht om de Overeenkomst voort te zetten, noch tot schadevergoeding.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Milly Funeral Experts geen invloed kan uitoefenen en waardoor Milly Funeral Experts niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden onder andere beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, epidemie/pandemie, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen, maatregelen ter bescherming van de algehele gezondheidszorg of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Milly Funeral Experts in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Milly Funeral Experts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Milly Funeral Experts zijn verbintenis had moeten nakomen.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Milly Funeral Experts zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht mogen beide partijen de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Milly Funeral Experts ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, mag Milly Funeral Experts om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 13 Klachtenregeling

Indien de Opdrachtgever een klacht heeft omtrent een Cursus (of andere dienstverlening door Milly Funeral Experts) kan de Opdracht per e-mail een klacht indienen.

De Opdrachtgever dient een klacht binnen 1 maand in te dienen, te rekenen vanaf het moment waarop de Opdrachtgever de Cursus heeft gevolgd.

Milly Funeral Experts behandelt alle klachten vertrouwelijk.

Indien de Opdrachtgever volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Milly Funeral Experts de klacht van de Opdrachtgever niet in behandeling nemen. Pas wanneer Milly Funeral Experts de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

Milly Funeral Experts zal er naar streven de klacht binnen 1 maand af te handelen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Milly Funeral Experts is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Milly Funeral Experts. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Milly Funeral Experts is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Milly Funeral Experts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Milly Funeral Experts is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Milly Funeral Experts kenbaar behoorde te zijn.

Milly Funeral Experts is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Milly Funeral Experts is niet aansprakelijk voor diensten, producten of accessoires die zijn ingekocht bij derden.

Nadat de Opdrachtgever een Cursus bij Milly Funeral Experts heeft gevolgd, staat Milly Funeral Experts niet in voor de wijze waarop de Opdrachtgever vervolgens zelfstandig een uitvaart verzorgd. Milly Funeral Experts is niet aansprakelijk voor schade die de Cursist, nadat hij/zij een Cursus bij Milly Funeral Experts heeft gevolgd, heeft veroorzaakt/aangericht tijdens het zelfstandig verzorgen van een uitvaart.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Milly Funeral Experts of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Indien Milly Funeral Experts aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Milly Funeral Experts aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Milly Funeral Experts overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Milly Funeral Experts aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Milly Funeral Experts te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Artikel 15 Vrijwaring en verjaringstermijn

De Opdrachtgever vrijwaart Milly Funeral Experts voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Als Milly Funeral Experts door derden wordt aangesproken, is de Opdrachtgever verplicht om Milly Funeral Experts zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Milly Funeral Experts en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Voor alle vorderingen jegens Milly Funeral Experts en de door Milly Funeral Experts (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Opdrachtgever Milly Funeral Experts ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 16 Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht is het recht van de maker van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar, wanneer en door wie het werk openbaar wordt gemaakt of verveelvoudigd.

Het intellectuele eigendomsrecht is het verzamelbegrip voor rechten van makers op intellectuele creaties, bijvoorbeeld, muziek, merken, vormgeving, design, uitvindingen, teksten en foto’s. Het auteursrecht valt onder het intellectuele eigendomsrecht.

Bij alle Cursussen die Milly Funeral Experts aanbiedt behoort Cursusmateriaal. Op dit Cursusmateriaal rust auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht. Milly Funeral Experts behoudt, ook nadat de Cursussen zijn voltooid (en de Overeenkomst is geëindigd), alle rechten die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Het Cursusmateriaal dat Milly Funeral Experts maakt zijn door haarzelf opgesteld. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de werken te kopiëren, aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de werken te modificeren en vervolgens aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden. Kortom: de Opdrachtgever mag het Cursusmateriaal en de inhoud daarvan niet delen met anderen. De Opdrachtgever mag het Cursusmateriaal wel gebruiken als hij/zij in de toekomst zelf een uitvaart zal gaan verzorgen.

Artikel 17 Verwerking van persoonsgegevens

Milly Funeral Experts handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Milly Funeral Experts verstrekt, zal Milly Funeral Experts zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Milly Funeral Experts zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Milly Funeral Experts mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, het leveren van de Producten of het afhandelen van een eventuele klacht.

Het is Milly Funeral Experts niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Milly Funeral Experts de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Artikel 18 Nieuwsbrief

De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 19 Wijziging Algemene Voorwaarden

Milly Funeral Experts heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

Milly Funeral Experts zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 20 Toepasselijk recht en Geschillenregeling

Voor klachten kunt u terecht bij Whitney of Nekeycha Tan-A-Kiam van Milly Funeral Experts en dienen per e-mail kenbaar worden gemaakt. Milly Funeral Experts zal binnen 4 weken op de klacht reageren en de informatie vertrouwelijk behandelen.

De klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor één jaar na afhandeling bewaard.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Milly Funeral Experts partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen de Opdrachtgever en Milly Funeral Experts over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de Opdrachtgever als door Milly Funeral Experts aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Algemeen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Opdrachtgever zijn klacht eerst bij Milly Funeral Experts heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Wanneer de Opdrachtgever een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is Milly Funeral Experts aan deze keuze gebonden.

Wanneer Milly Funeral Experts een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet Milly Funeral Experts eerst de Opdrachtgever schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Milly Funeral Experts dient daarbij aan te kondigen dat Milly Funeral Experts zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Artikel 21 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Milly Funeral Experts en gedeponeerd bij de KvK onder nummer 85359726.